СЕРТИФИКАТИ


От 27.11.2012г. ПРИСТА-ГАЗ ООД притежава СЕРТИФИКАТИ за внедрена Интегрирана система за управление на: Качеството, Околната среда, Информационната сигурност, Здравето и безопасността при работа, по следните четири стандарта: ISO 9001:2008; ISO 14 001:2004; ISO 27001:2013; OHSAS 18 001:2007

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 BS ISO/IEC 27001:2005

УДОСТОВЕРЕНИЕ от Главна дирекция "Инспекция за държавен и технически надзор", че е вписана в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор с разрешение за извършване на дейност по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опaсност

УДОСТОВЕРЕНИЕ от Главна дирекция Инспекция за държавен и технически надзор

УДОСТОВЕРЕНИЯ от Камара на строителите в България за това, че е вписана в Централен професионален регистър на строителя.

УДОСТОВЕРЕНИЯ от Камара на строителите в България УДОСТОВЕРЕНИЯ от Камара на строителите в България

СЕРТИФИКАТ от Национален инсталационен съюз за отопление, вентилация, климатизация, газ, проектиране, доставка, монтаж, сервиз

СЕРТИФИКАТ от Национален инсталационен съюз

Удостоверения за Пълна проектантска правоспособност на инж.Ц.Ганчева и инж.Е.Димов, издадени от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност на инж. Ц. Ганчева Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност на инж. Е.Димов

Услуги

Проектиране/инженеринг

Доставка и строително- монтажни работи

Сервиз